Đây là lớp huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44. Khóa tham gia học cấp kiến thức kỹ về an toàn lao động, hoạt động bảo đảm an toàn huấn luyện bảo đảm an toàn và quan trắc môi trường trong lao động được kiến tạo căn cứ theo thông tư 44/2016/NĐCP.


Đối tượng của khóa học được phân ra cấp nhiều nhóm, nhằm học lớp chuyên sâu với mỗi nhóm lao động trong cơ sở chế tạo , buôn bán .

I. Phân chia từng đối tượng theo loại huấn luyện

Nhóm các đối tượng huấn luyện là Chủ Doanh Nghiệp, cai quản , quản đốc cơ sở sản xuất, buôn bán phụ trách an toàn lao động , và các cấp phó bởi đối tượng trên

Tóm lược những yếu tố học tập :
Trình diễn mạng lưới hệ thống cơ chế pháp luật , nhiệm vụ . Cai quản máy bộ lao động & bảo đảm an toàn dọn dẹp lao động.
Công tác cai trị thực hiện chỉ đạo về Đảm bảo an toàn khi dùng dọn dẹp và sắp xếp lao động .
Các biện pháp phòng ngừa và cải sinh trong lao động chế tạo , kinh doanh .

Nhóm các đối tượng huấn luyện là Chủ nhiệm phòng, ban có trách nhiệm thực hiện an toàn , vệ sinh lao động trong khi cơ sở kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật .
Nội dung lớp tập huấn: Kiểm định huấn luyện quan trắc môi trường thiên nhiên, kiểm tra, quản lý máy, máy móc , vật liệu. Tuyên truyền huấn luyện về an toàn lao động . Thống kê & văn bản báo cáo. Huấn luyện chuyên ngành gồm : Kỹ năng và kiến thức tổ hợp về các thiết bị , vật tư, máy, chất liệu gian truân & tiến trình làm việc từ nó.


Nhóm đối tượng học lớp là những người cấp việc trong danh mục công việc nào đó có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được Bộ vệ sinh lao động chỉ đạo .

Tóm tắt các vấn đề học lớp cho đối tượng trên.
Hệ thống chính sách, pháp luật .
Các đối tượng lao động được trang bị đầy đủ kiến thức về sử dụng máy móc thiết bị có sự nguy hiểm. Cùng với thói quen sử dụng đúng quy trình các thiết bị máy móc vệ sinh lao động.
Học tập chuyên ngành: kiến thức tổng hợp về thiết bị ,vật tư , máy và chất sử dụng trong khi sự nghiệp, bên cạnh đó đánh giá rui ro vì cần có biện pháp phòng chống thích hợp.

Nhóm Các đối tượng học tập là những người làm việc trong danh mục công việc nào đó có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động được Bộ lao động hướng dẫn .


Nhóm các đối tượng học tập là những người huấn luyện nghề, tập nghề, thử việc có làm việc trong khi cơ sở chế tạo , kinh doanh .

II. Nội dung huấn luyện

Phổ biến chung về các quy định của chương trình 44, và quy ước chung trong những cơ sở sản xuất có điều khiển thiết bị máy móc thiết bị nguy hiểm trong khi hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó tập huấn hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn và sơ cứu tai nạn xảy ra. Phổ biến chung về các chỉ đạo bởi chương trình 44, và quy ước chung trong khi các cơ sở sản xuất có điều khiển máy móc thiết bị nguy hiểm trong khi hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó huấn luyện hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn và sơ cứu tai nạn xảy ra.


Sau khóa huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44, các chủ cơ sở, quản lý, và sau khóa học sẽ hiểu biết sâu hơn nhằm có kiến thức về bảo đảm an toàn, dọn dẹp lao động. Các đối tượng sẽ hiểu các cách thức đề phòng, phòng tránh các rủi ro trong khi vệ sinh lao động và ứng biến kịp thời với các tình huống bất ngờ xảy ra trong cơ sở.

Căn cứ theo thông tư 44/2016/NĐCP , lớp huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44 này đây là cực kỳ quan trọng và hữu ích trong quá trình sản xuất, và kinh doanh.