Đa số các tập đoàn hiện nay đều áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) để quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Có thể coi như đây là yếu tố then chốt hay là chìa khóa thành công của doanh nghiệp.

Phần mềm ERP được hiểu một cách đơn giản là một hệ thống ứng dụng phần mềm đa phân hệ, tích hợp theo một kiến trúc tổng thể, giúp doanh nghiệp: Hoạch định, thực hiện, kiểm soát, ra quyết định.
· Triển khai ERP là quá trình tin học hóa toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các qui trình quản lý tiên tiến. Mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt.

· Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch.

· Đặc điểm nổi bật của hệ thống ERP là một phần mềm có thể mở rộng và phát triển theo thời gian theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình
· Mua một hệ thống ERP chúng ta nhận được cùng một lúc 3 sản phẩm: Một là “Ý tưởng quản lý”, hai là “Chương trình phần mềm” và ba là “Phương tiện kết nối” để xây dựng mạng máy tính tích hợp. Với hệ thống phần mềm thống nhất, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động ERP giúp theo dõi, quản lý thông suốt, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài.
·
Ngoài ra, bạn quan tâm đến phần quản trị khách hàng có thể tham khảo phần mêm quản lý chăm sóc khách hàng CRMViệt. Với 2 bản tiếng việt và tiếng anh, bạn được tùy biến trường dữ liệu phù hợp với mục đích thực tế tại doanh nghiệp